SC Union Emlichheim 1 SC Union Emlichheim 2 SV Hoogstede SV Olympia Uelsen SV Union Lohne 1 SV Union Lohne 2 SV Union Lohne 3 SV Union Lohne 4 SV Union Lohne 5 SV Wietmarschen
SC Union Emlichheim 1 1:2 SC Union Emlichheim 1 vs SC Union Emlichheim 2
So, 13.11.2022 10:00
Vechtetalhalle
1:2 SC Union Emlichheim 1 vs SV Hoogstede
So, 13.11.2022 10:00
Vechtetalhalle
0:2 SC Union Emlichheim 1 vs SV Union Lohne 1
So, 11.09.2022 13:00
Sporthalle Berliner Straße
2:0 SC Union Emlichheim 1 vs SV Union Lohne 2
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle am Park
1:2 SC Union Emlichheim 1 vs SV Union Lohne 3
So, 11.09.2022 13:00
Sporthalle Berliner Straße
0:2 SC Union Emlichheim 1 vs SV Union Lohne 4
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle Berliner Straße
1:2 SC Union Emlichheim 1 vs SV Union Lohne 5
So, 22.01.2023 10:00
Große Sporthalle Uelsen
2:0 SC Union Emlichheim 1 vs SV Wietmarschen
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
SC Union Emlichheim 2 1:2 SC Union Emlichheim 2 vs SC Union Emlichheim 1
Mi, 05.10.2022 15:30
Sporthalle Berliner Straße
2:1 SC Union Emlichheim 2 vs SV Hoogstede
So, 22.01.2023 10:00
Vechtetalhalle
2:0 SC Union Emlichheim 2 vs SV Olympia Uelsen
So, 19.02.2023 09:00
Vechtetalhalle
2:1 SC Union Emlichheim 2 vs SV Union Lohne 2
So, 11.09.2022 10:00
Sporthalle Berliner Straße
0:2 SC Union Emlichheim 2 vs SV Union Lohne 3
So, 22.01.2023 10:00
Vechtetalhalle
0:2 SC Union Emlichheim 2 vs SV Union Lohne 4
So, 19.02.2023 09:00
Vechtetalhalle
2:1 SC Union Emlichheim 2 vs SV Wietmarschen
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle am Park
SV Hoogstede 0:2 SV Hoogstede vs SC Union Emlichheim 1
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle Hoogstede
0:2 SV Hoogstede vs SV Olympia Uelsen
So, 11.09.2022 10:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Hoogstede vs SV Union Lohne 1
So, 08.01.2023 10:00
Sporthalle Hoogstede
2:0 SV Hoogstede vs SV Union Lohne 2
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Hoogstede vs SV Union Lohne 3
So, 27.11.2022 10:00
Sporthalle Ringe
0:2 SV Hoogstede vs SV Union Lohne 4
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle Hoogstede
1:2 SV Hoogstede vs SV Union Lohne 5
Fr, 10.02.2023 15:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Hoogstede vs SV Wietmarschen
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
SV Olympia Uelsen 0:2 SV Olympia Uelsen vs SC Union Emlichheim 1
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle Wietmarschen
0:2 SV Olympia Uelsen vs SC Union Emlichheim 2
So, 19.02.2023 10:00
Vechtetalhalle
0:2 SV Olympia Uelsen vs SV Hoogstede
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Olympia Uelsen vs SV Union Lohne 1
Fr, 25.11.2022 16:30
Große Sporthalle Uelsen
0:2 SV Olympia Uelsen vs SV Union Lohne 2
So, 12.02.2023 10:00
Große Sporthalle Uelsen
0:2 SV Olympia Uelsen vs SV Union Lohne 3
So, 12.02.2023 10:00
Große Sporthalle Uelsen
0:2 SV Olympia Uelsen vs SV Union Lohne 5
So, 22.01.2023 10:00
Große Sporthalle Uelsen
2:0 SV Olympia Uelsen vs SV Wietmarschen
So, 04.12.2022 10:00
Sporthalle am Park
SV Union Lohne 1 2:0 SV Union Lohne 1 vs SC Union Emlichheim 1
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 1 vs SC Union Emlichheim 2
So, 04.12.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 1 vs SV Hoogstede
So, 08.01.2023 10:00
Sporthalle Hoogstede
2:0 SV Union Lohne 1 vs SV Olympia Uelsen
Fr, 25.11.2022 16:30
Große Sporthalle Uelsen
2:0 SV Union Lohne 1 vs SV Union Lohne 2
Do, 19.01.2023 15:30
Sporthalle am Park
2:1 SV Union Lohne 1 vs SV Union Lohne 5
Do, 09.03.2023 15:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 1 vs SV Wietmarschen
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
SV Union Lohne 2 0:2 SV Union Lohne 2 vs SC Union Emlichheim 1
So, 27.11.2022 10:00
Sporthalle am Park
1:2 SV Union Lohne 2 vs SC Union Emlichheim 2
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 2 vs SV Hoogstede
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 2 vs SV Olympia Uelsen
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 2 vs SV Union Lohne 1
Do, 19.01.2023 15:00
Sporthalle am Park
1:2 SV Union Lohne 2 vs SV Union Lohne 3
Mi, 15.03.2023 16:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 2 vs SV Union Lohne 4
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 2 vs SV Union Lohne 5
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 2 vs SV Wietmarschen
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
SV Union Lohne 3 2:0 SV Union Lohne 3 vs SC Union Emlichheim 1
Do, 22.09.2022 16:00
Sporthalle am Park
1:2 SV Union Lohne 3 vs SC Union Emlichheim 2
Do, 22.09.2022 16:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 3 vs SV Hoogstede
So, 22.01.2023 10:00
Vechtetalhalle
2:0 SV Union Lohne 3 vs SV Olympia Uelsen
So, 04.12.2022 10:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 3 vs SV Union Lohne 1
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
2:1 SV Union Lohne 3 vs SV Union Lohne 5
So, 05.02.2023 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 3 vs SV Wietmarschen
So, 04.12.2022 10:00
Sporthalle am Park
SV Union Lohne 4 2:0 SV Union Lohne 4 vs SC Union Emlichheim 1
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle Hoogstede
2:0 SV Union Lohne 4 vs SC Union Emlichheim 2
So, 04.12.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 4 vs SV Hoogstede
So, 02.10.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 4 vs SV Olympia Uelsen
So, 19.02.2023 09:00
Vechtetalhalle
2:0 SV Union Lohne 4 vs SV Union Lohne 1
So, 18.12.2022 10:00
Sporthalle Wietmarschen
2:0 SV Union Lohne 4 vs SV Union Lohne 2
Fr, 02.12.2022 16:00
Sporthalle Berliner Straße
1:2 SV Union Lohne 4 vs SV Union Lohne 3
Fr, 03.03.2023 15:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 4 vs SV Union Lohne 5
Fr, 24.02.2023 16:00
Sporthalle am Park
SV Union Lohne 5 0:2 SV Union Lohne 5 vs SC Union Emlichheim 1
So, 27.11.2022 10:00
Sporthalle am Park
1:2 SV Union Lohne 5 vs SC Union Emlichheim 2
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle am Park
2:1 SV Union Lohne 5 vs SV Hoogstede
So, 11.09.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 5 vs SV Olympia Uelsen
So, 11.09.2022 10:00
Sporthalle am Park
2:0 SV Union Lohne 5 vs SV Union Lohne 2
So, 27.11.2022 10:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 5 vs SV Union Lohne 3
Do, 09.03.2023 15:00
Sporthalle am Park
0:2 SV Union Lohne 5 vs SV Union Lohne 4
So, 18.09.2022 10:00
Sporthalle Wietmarschen
2:0 SV Union Lohne 5 vs SV Wietmarschen
So, 05.03.2023 10:00
Sporthalle am Park
SV Wietmarschen 0:2 SV Wietmarschen vs SC Union Emlichheim 1
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle Wietmarschen
0:2 SV Wietmarschen vs SV Olympia Uelsen
Sa, 18.03.2023 14:00
Sporthalle Wietmarschen
0:2 SV Wietmarschen vs SV Union Lohne 1
So, 18.12.2022 10:00
Sporthalle Wietmarschen
0:2 SV Wietmarschen vs SV Union Lohne 2
So, 11.09.2022 10:00
Sporthalle Berliner Straße
0:2 SV Wietmarschen vs SV Union Lohne 3
So, 27.11.2022 10:00
Sporthalle Ringe
0:2 SV Wietmarschen vs SV Union Lohne 4
So, 18.12.2022 10:00
Sporthalle Wietmarschen
0:2 SV Wietmarschen vs SV Union Lohne 5
So, 18.09.2022 10:00
Sporthalle Wietmarschen

Corona Informationen

Partner und Sponsoren

NWVV Online-Shop